2022 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大會
2022 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大會

浩翰有限公司 參展 2022 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大會

【展示日期】2022年7月28日(四)-31日(日)
【展示時間】每日上午 9時至下午 6 時,最後一日至下午 5 時
【展示地點】台北南港展覽館二館 4F

【展示攤位S824